The rainbow at the entrance of the European Parliament in … | Flickr
„Európa soha nem hagyja majd, hogy társadalmunk bizonyos részeit megbélyegezzék: akár amiatt, akit szeretnek, akár koruk, etnikai hovatartozásuk, politikai nézeteik vagy vallási meggyőződésük miatt.”
Ursula von der Leyen elnök, Európai Parlament, 2021. július 7.

Az egyenlőség, valamint a méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető uniós érték, melyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít. A Bizottság minden rendelkezésére álló eszközt megragad, hogy megvédje ezen értékeket.
A Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyarországgal és Lengyelországgal szemben az egyenlőséggel és az alapvető jogok védelmével kapcsolatban.

Magyarország esetében az egyik eljárás egy közelmúltban elfogadott törvényt kifogásol, amely 18 éven aluliak számára tiltja, illetve korlátozza az olyan tartalomhoz való hozzáférést, mely „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítik vagy jelenítik meg; a másik pedig egy LMBTIQ-vonatkozású gyerekkönyvben kötelezően feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozatot vizsgál.

Lengyelország esetében a Bizottság úgy véli, hogy a lengyel hatóságok nem válaszoltak teljes mértékben és megfelelő módon a Bizottság megkeresésére a számos lengyel régió és település által elfogadott, úgynevezett „LMBT-ideológia mentes zónákról” szóló határozatok természetével és hatásával kapcsolatban.

Az érintett két tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ennek elmaradása esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld nekik, illetve végső lépésként ügyüket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Magyarország: Az LMBTIQ-tartalom betiltása és egy LMBTIQ-vonatkozású könyvben feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozat

A homoszexualitást megjelenítő tartalomhoz való hozzáférés a 18 éven aluliak számára

Magyarország 2021. június 23-án számos korlátozó és diszkriminatív intézkedést előíró törvényt tett közzé; konkrétan a törvény tiltja, illetve korlátozza az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, mely „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítik vagy jelenítik meg 18 éven aluliak számára. A kiskorúak védelme jogos közérdek, melyet az Európai Unió is elismer és érvényesíteni kíván. Azonban ebben az esetben Magyarország nem indokolta meg, hogy az LMBTIQ-tartalmak megjelenítése miért volna káros a gyermekek jóllétére, vagy miért nincs összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekével.

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, mert úgy véli, hogy a törvény számos uniós szabályt sért. Először is, Magyarország megsértette az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet az audiovizuális tartalmakra vonatkozó normák és a határon átnyúló audiovizuális médiaszolgáltatások vonatkozásában, mivel olyan indokolatlan korlátozásokat léptet életbe, melyek szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést valósítanak meg, továbbá aránytalanok. Másodszor, néhány vitatott rendelkezés sérti az e-kereskedelmi irányelvet (nevezetesen a származási ország elvét).

A törvény tiltja az eltérő szexuális irányultságokat ábrázoló, kiskorúaknak szóló tartalmak megjelenítésére vonatkozó szolgáltatásnyújtást, még olyan esetekben is, ahol ez a szolgáltatás más tagállamból származik. Harmadszor, Magyarország nem indokolta meg a határokon átnyúló, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások korlátozását. Negyedszer, Magyarország nem jelentette be előre a Bizottságnak a vitatott rendelkezések egy részét, az erre irányuló, az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvben előírt kötelezettség ellenére. Ötödször, a Bizottság úgy véli, hogy Magyarország megsértette a szolgáltatásnyújtás szabadságának (EUMSZ 56. cikk) és az áruk szabad mozgásának (EUMSZ 34. cikk) Szerződésben foglalt elveit, mivel elmulasztotta bizonyítani, hogy a korlátozások kellően indokoltak, megkülönböztetésmentesek, és arányosak. Hatodszor, a vitatott rendelkezések egy része sérti az általános adatvédelmi rendeletben és az Alapjogi Charta 8. cikkében megállapított adatvédelemhez való jogot.

Végezetül a Bizottság úgy véli, hogy az uniós jog alkalmazási körébe tartozó területeken a magyar rendelkezések sértik az emberi méltóságot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a magánélet tiszteletben tartásához való jogot, valamint a megkülönböztetésmentességhez való jogot, amint e jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 7., 11., illetve 21. cikke rögzíti. E jogsértések súlyossága miatt a vitatott rendelkezések sértik az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeket is.

Egy LMBTIQ-vonatkozású gyerekkönyvben feltüntetendő felelősségkizáró nyilatkozat

A magyar fogyasztóvédelmi hatóság 2021. január 19-én arra kötelezte egy LMBTIQ-személyeket bemutató gyerekkönyv kiadóját, hogy felelősségkizáró nyilatkozat formájában tüntesse fel, hogy a könyv „a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésformákat” jelenít meg. Ez az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 21. cikkében rögzített, a véleménynyilvánítás szabadságához és a megkülönböztetésmentességhez való jog korlátozását jelenti, és sérti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet.

A Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert úgy véli, hogy a „hagyományos nemi szerepektől” való eltérésre vonatkozó információ nyújtására vonatkozó kötelezettség előírásával Magyarország korlátozza a szerzők és könyvkiadók véleménynyilvánítási szabadságát, és a szexuális irányultságon alapuló indokolatlan megkülönböztetést valósít meg. Konkrétan Magyarország nem indokolta meg ezen alapvető jogok korlátozását, valamint azt sem, hogy az LMBTIQ-tartalmak megjelenítése miért volna káros a gyermekek jóllétére, vagy miért nem áll összhangban a gyermek mindenek felett álló érdekével.

Lengyelország: „LMBT-ideológia mentes zónák”

2019-ben számos lengyel település és régió fogadott el határozatot az úgynevezett „LMBT-ideológia mentes zónák” létrehozásáról. A Bizottság aggódik, hogy ezek a nyilatkozatok uniós jogot sértenek a szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetéstől való mentesség tekintetében. Ezért részletes elemzéseket kell készítenie arról, hogy ezek a határozatok összeegyeztethetők-e az uniós jogszabályokkal. Az értékelés elvégzéséhez a Bizottságnak megfelelő és átfogó tájékoztatásra van szüksége a lengyel hatóságoktól.

A Bizottság februárban tett egyértelmű felszólítása ellenére Lengyelország eddig még nem nyújtotta be a kért információkat, nyíltan válasz nélkül hagyva a Bizottság kéréseinek nagy részét. Lengyelország ezzel akadályozza a Bizottságot a Szerződésekben ráruházott hatáskörei gyakorlásában, és nem tartja tiszteletben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvét, amely előírja a tagállamok számára az érdemi együttműködést az Unió intézményeivel. Ezért a Bizottság felszólító levelet küldött Lengyelországnak az együttműködés hiánya miatt.

Forrás: Európai Bizottság

(Visited 7 times, 1 visits today)